VISION

The Mokopane Chamber of Business strives to be the representative voice of local business,
to create a conducive business environment and to enhance member’s interests.

VISIE

Die Mokopane Besigheidskamer streef daarna om ‘n verteenwoordigende stem vir plaaslike
besighede te wees; ‘n bevorderlike besigheidsomgewing te skep en ledebelange te bevorder.

 

MISSION

Create a suitable environment in Mokopane/ Mogalakwena, for the establishment of businesses and sustainable economic growth through the linkage and negotiations with relevant stakeholders.
A respected and acknowledged body on local, provincial  level.
Offer members suitable services to promote ethical accepted and sustainable business practices.
Promote our members interests.
Strive to represent the majority of all local businesses.

MISSIE

‘n Geskikte omgewing daar te stel in Mokopane/Mogalakwena, vir die oprigting van besighede en volhoubare ekonomiese groei deur skakeling en onderhandeling met relevante rolspelers.
Om ‘n gerespekteerde en erkende liggaam op plaaslike vlak te wees.
Toepaslike dienste aan lede te gee om eties aanvaarbare en volhoubare sakepraktyke te bevorder.
Die bevordering van ledebelange. Om die meerderheid van die plaaslike besigheid te verteenwoordig.