Newsletters

March 2016 – Kamer Nuus

MOKOPANE

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

 

 

 

 

DOORNDRAAI DAM

 

Ek was in Februarie by die dam saam met vriende, en was blyomtesiendatwerk by die dam hervat is, nadatdit tot stilstandgekom het einde 2015.  Ek was ook in Januarie by die groepkamp, en was toe baieteleurgesteldgeweesomtesiendatwerkgestaak is.  Daar is nogbaiewatgedoenmoet word, maar ditlykdarem of die werkvoortgaan.  Die ablusie is so te se klaar, die afwerkingsmoetnoggedoen word, sowel as die krag, en die son panelemoetooknoggeinstalleer word. Hulle is ookbesig met die Kamp staanplekke.  Al wat my bekommer, is die feitdat die staanplekkewatgeallokeer is, baieklein is, dit is 2.5m x 2.5m en dit is tekleinvir ‘n staanplek.  Ekvoelregtigdathullehiernamoetkyk.

Daar is genoegablusie by die hoofkamp, sowel as by die dagbesoekers en by die gebiedwatbeplan word vir die vissermanne.  Eksal net graagwilsien, datiemandaangestel word, watbeheerkanneemoor die instandhouding van die gebouesowel as die perseel.  Daarsalbestuurtoegepasmoet word op ‘n sekeremanier.  Die booteienaars was baieopgewondegewees, oor die feitdathulle die bestaande “slipway” herstel het, en ooknogeen by die dagbesoekersgemaak het, ditlykgoed en ditvergemaklik die taakom die bote in en uit die water tekry.  Een van die grootsteprobleme op die huidige stadium is die personeel by die hek, watnieweet van besprekings en betalingswatgemaak is nie, daarsaldefnitief in die toekomshiernagekykmoet word.

Ekglo vas as die projekvoltooi is, saldit ‘n baieaangenamevakansie en naweekwegbreegvirenigekamper of dagbesoekerwees.

Artikeldeur: Lunessa Joubert – Pro Travel

 

2016 SERVICE AND RECREATIONAL DIRECTORY

The Service and Recreational directory will be distributed through

townas from 25 April 2016.  All households and Businesses ought to

receive one copy of this directory.  If you are accidently skipped or

if you require more copies, please contact our offices for

arrangements.

 

We wish to thank all our advertisers that made it possible to

deliver such an exceptional product!

 

 

 

 

 

MEMBERSHIP

 

The Mokopane Business Chamber wishes to inform the community that we find the business climate to be very difficult presently.  The three main reasons for this are the bad decisions taken in the changes of the Ministers’ of finance which has sent the value of the Rand tumbling down .   This has caused a rise in price in most goods.

The draught of the past few months has also had a negative effect on business and the increase in food prices.

The strike action at the Mogalakwena Municipality that sent our streets into junk status and the four weeks that we had no service delivery damaged our town’s economy.

All this has had a negative effect but at the Mokopane Business Chamber we are staying positive and doing our best to improve the situation where possible.  We have requested meetings with the Municipal Manager and the Mayor and we have sent emails to them requesting answers on the cost impact of the salary increases and the court case appeal.  The Tour around Town, where we take the Municipal Manager and his Department heads on a tour to all the problematic areas has improved the town’s infrastructure. We are working alongside the SAPS to improve the safety and security.  Currently we are printing the new Service and Delivery directory which will be delivered at the end of this month.  As you can see a lot of work is required to assist the town economy and we require every business to join us to achieve this.

Your yearly contribution for membership is urgently needed for us to continue the good work that this business chamber has served us for more than 90 years.

 

MEMBERSHIP FEES 2016

The Membership fees for 2016 are as follows:

 

Small Businesses – R900 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2700 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3220 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R452

Individual – R452

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 THABO MBEKI DR * P.O BOX 320 * 0600 * TEL: (015) 491 8458 * 086 692 5882 * mokopane.bti@mweb.co.za

Affiliated to: SACCI & AHI

 

Januarie 2016 – Kamer Nuus

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

MOKOPANE

 

 

ALGEMENE JAAR VERGADERING

Dit is alweerverkiesingstyd. Mokopane Besigheidskamer se algemenejaarliksevergaderingvind op 25 Februarieplaaswaartydens ‘n aantalbestuursledeverkiesmoet word.  Alleopbetaaldelede (m.a.w. ledewiehullidmaatskap reeds vir 2016hernu het) word diegeleentheidgegunomvirhulgenomineerdekandidatete stem.

 

Daar is ‘n aantalvakatures op die bestuurskomiteewatgevulmoet word.  Die sakegemeenskap word versoekombelangstellendepersonewie ‘n bydrae tot die bestuur van die Besigheidskamer kanlewer, tenomineer.

 

Nominasiesmoet by die Besigheidskamer kantoor (Thabo Mbeki 40, 1ste verdieping van die Hyundai gebou) ingedien word voor 23 Februarie 2016.

 

Die besonderhede van die vergadering is as volg:

 

Datum:  Don, 25 Februarie 2016

Tyd:       18:15 vir 18:30

Plek:          Die Honey ball, Hoogestr 127

Borg:     BlouSterFinansiëleAdviesdienste (Sanlam)

 

Spreker: Rico Honeycomb, Sanlam BesigheidsontwikkelingBestuurder – Implimentering van Belastingharmonisering en hervorming van pensioenfondse.

 

RSVP:        Mokopane Besigheidskamer voor 23 Februarie 2016. Tel: (015) 491 8458 (vanaf 8:00-13:00), Faks: (015) 491 8460

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 DIENS & ONTSPANNINGSGIDS

Die bemarkingvir die advertensies in die 2016 Diens &Ontspanningsgidsis volstoomaan die gang.  Allebelangstellendepersone is welkomomMev. Sandra de Graaf van Maximum Marketing tekontak by 015 491 8028 / 082 693 9741.

Indien u telefoonnommer of adresverkeerd is in die huidigegids of as u ditwilveranderkan u onskantoorkontak by 015 491 8458.

Onsversoekasbdatbesighedewatniemeerbestaan of personewatverhuis het se nommersook by onsaangemeld word.  Dis belangrikvironsom die gids so akkuraat as moontliktehou.

 

TOUR AROUND TOWN REPORT

The Chamber of Business hosted a tour around town on 20 January 2016 where the Municipal Departments accompanied us to problem areas that was submitted by the community.

 

General Remarks

A number of people did not receive the recycle bins, but are very interested in using it, as it is a very good initiative from the municipality. We request the municipality to use the media to inform the people where and when they can receive the bins. Residents are willing to collect these bins at a certain point, most of the residents are working and were not at home, when these bins were delivered

 

Complaints

 1. The main road from Polokwane near the Game Breeding Centre does have a big pothole in the left hand lane.

 

 1. Hawkers Corner – Ruiter Rd: This area is in a terrible condition. There are a great number of waste bins overflowing with waste. The smell around that area is not suitable for the people selling food, and is a serious health risk. The request is to clean the waste bins, and that Safety and Security look into this matter as well as water and sanitation. The trees are being used as toilets. There are also complaints of drug dealing. This area must be properly utilised.

 

 1. The entrance to Boxer in Nelson Mandela drive is not safe for the people going to do shopping. The Security dept will look into it.

 

 1. There is a person who stays under the bridge in Pretorius Street on the way to the industrial area. He is an illegal squatter and a threat to the people of Soetdorings. He is also cutting down some indigenous trees and makes fire under the bridge. We are concerned about the safety of workers and the structure of the bridge because of his actions. This matter will be attended to.

 

 1. Animal waste opposite abattoir: This empty premise is a health risk and a dangerous building, because it is falling apart. Mr Pieterse from the buildings dept will follow up on this issue.

 

 1. Corner Simmentaler and Bonsmara streets: The pavements are used by a Granite company as a dumping site. There is an open water hole since last year, with lots of rubbish on the opposite side of the road. This is dangerous because it is so overgrown that people can’t see it. There is also a tree on the corner which causes a problem with visibility from Bonsmara Street.

 

 1. Sewerage spillage and water leakage under the bridge in DuduMadisha Street. Lots of water is spilling from a pipe. There is also sewerage spillage in the river.

 

 1. Taylor Street: The open erven at the Taylor and van Riebeeckstr is very unsafe. There are complaints from the community that people are being raped and robbed in the bushes. The chamber requested the municipality to clean the stand, so that there is no place for criminals to hide.

 

 1. Ext 19: there are lots of waste in the open land and lots of cattle walking freely in this area. The waste is a health risk and the cattle a danger to drivers of vehicles. Traffic and Security will look at the problem and make sure that these cattle in town will be taken to the pound. If there can be street lights in that area, it will be safer for workers going home. There are daily hundreds of workers using that road to come to work and back. It is a very dark area after sunset.

 

 1. Corner Van Riebeeck and Van Heerden streets are a storm water drain that has collapsed and is causing a danger.

 

 1. At Silver Palms is a water leakage and repair work that was not completed. Lots of material used to repair is still on the pavements.

 

 1. At the Post Office is a big hole in the road since last year. This can cause accidents and is a danger at night, because it is not marked clearly.

 

 1. Corner of Van Riebeeck and Ruiter Road. Lots of money was paid to pave that area for trucks turning there. Since December there is a problem and it cause problems with the traffic. Trucks use the right hand lane and the turn to the left. People unaware of this problem keep on driving in the left hand lane, and then all of a sudden realise that a truck is trying to turn to the left in front of them. This is a very busy and dangerous corner.

 

 1. The storm water drain at the corner of Hooge and Van Riebeeck streets at the IEC building is also a problem.

 

 1. There is a request that the bulk waste bins in Hooge Street on the pavement opposite Spar must be cleaned daily. It is overflowing with rubbish and is a health risk. The pavement where these bins are is in a terrible condition and must be looked at.

 

 1. The old Stadium – Fourie Street. This building is not only in a bad and dangerous condition. People use this for illegal activities and then make a big noise. The condition inside the building is terrible. This building is on the list for our tour around town since we started with this tour.

 

 1. The old swimming pool on the premises of Dept of Public Works: This is a problem for the past few years. It is a dangerous place where the pupils of Mokopane Primary play after school, while waiting for transport. There are also incidents of learners using the stones to through at vehicles passing by. The Municipality must please engage with the Dept of Public works and ensure that the area is safe, by either putting up a fence or demolish and clean the area.

 

 1. Corner Thabo Mbeki and Geyser streets. There is no fence between the main entrance to the town and the Dept of Public Works premises. The pavement is in a bad condition and storm water drains (5 of them) are damaged.

 

 1. The pavements are in a bad and condition in Totius Street at the Waterberg FET College. The students are using the road to walk in. It is a dangerous situation because of pedestrians using the road as you turn into Totius from Thabo Mbeki.

 

 1. At the corner of Totius and Hoogestreet are 3 x storm water drains broken.

 

 1. The old Tennis Courts at the Van van Rensburg Hall is in a bad condition. The Chamber suggest that the area must be cleaned and that the municipality can then invite schools in the outline areas to make use of the courts for training purposes .

 

 1. Fourie Street: There are grass and trees growing in the street. The pavement is not even visible.

 

 1. Park Street 45: the empty stand is a property of the municipality that is used as a dumping site by the people in the area. We request the municipality to clean the stand; people will not dump rubbish in a clean stand.

 

 1. The surface of Koper Street is still in an even worse condition than on previous tours. Promises of resealing are made on every tour.

 

 1. New area in Chroom Park (Nylpark) where the old airfield was is in a terrible condition. We only went into LlekaLekalakala Street and saw trees and grass growing in the road, water leakages and open stand where the electricity boxes were vandalised. This is the latest development of the town and the tar roads looks as if it is one of the oldest developments.

 

 1. Water leakage Kruger 67: It seems to be from the swimming pool of the resident. Mr Pieterse suggest that the resident be contacted and inform of the problem.

 

 1. Corners Thabo Mbeki and Voorstreet: storm water drain broken

 

 1. The pavement in Thabo Mbeki at Waterberg Pharmacy is dangerous. People fall into that hole and hold the businesses in the area responsible for their injuries. It is because of a leakage from the roof. This must be looked into.

 

We wish to thank the Municipality for the opportunity to go through the town and look into the problems and complaints received from residents and members of the Chamber.

 

MEMBERSHIP FEES 2016

The Membership fees for 2016 are as follows:

 

Small Businesses – R900 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2700 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3220 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R452

Individual – R452

 

If you pay your membership fee before the 28th February 2016, you pay the same fees as 2015.

 

 

Small Businesses – R860 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2580 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3070 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R430

Individual – R430

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 THABO MBEKI DR * P.O BOX 320 * 0600 * TEL: (015) 491 8458 * 086 692 5882 * mokopane.bti@mweb.co.za

Affiliated to: SACCI & AHI

 

Desember 2015 – Chamber News

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

MOKOPANE

 

 

REPORT ON MEETING

 

A meeting was held between the Mokopane Business Chamber, Dept of Traffic and Emergency, Mokopane SAPS, Col. Malebane, CPF Chairperson Mr Andy Goetsch, and Ward Cllr. Yolande Coetzee.

The new Department head of the Traffic & Emergency Mr. Marcus Mtombeni was welcomed and we wished him all the best with his new task.

The following matters were discussed:

 1. There is a Municipal Bylaw which will be enforced when the SAPS Mokopane or Dept of Traffic & Emergency is contacted by the public, regarding peace disturbance and they will attend to the matter as agreed upon. Patrols will be done more in the vicinity of the KFC in Thabo Mbeki and Van van Rensburg hall during evenings and weekends.

The Municipal Bylaw (section 21) states: “No person shall disturb the public peace in a street or public place, or on private premises by making noises or causing them to be made by shouting, quarrelling, fighting, singing or playing any type of musical or noise creating instrument or gramophone or by means of a radio, loudspeaker or similar device or by riotous, violent or immoral behavior.”

Contact Details: Traffic & Emergency: 015 491 4444
SAPS Mokopane:015 409 1418 / 1419 / 1420 or 081 505 9340

 1. The Dept of Traffic and Emergency will investigate the possibility of traffic cameras in town as well as safety cameras.
 2. The Chamber of Business is mostly concerned about the lawlessness in town. There are too many traffic violations and criminal offences taking place currently.

Traffic and SAPS confirmed that they will be more visible during the festive season and the public are

requested to respect the law in this  regard.

 

 1. The unallocated and unlawful hawkers are still a major issue according to the Business Chamber. Other Municipal districts and offices will be contacted of possible solutions.
 2. The unlawful use of the taxi patrol vehicles was discussed and further action will be taken
 3. Taxi loading bays were requested by the Chamber to alleviate the need for vehicles to stop in the traffic lanes to load or offload passengers.
 4. Trucks unloading goods and blocking one lane of traffic, especially with forklifts, will be attended to.

The meeting was closed with a request that this becomes a monthly meeting between the relevant stakeholders.

 

 

2016 DIENS & ONTSPANNINGSGIDS

Die bemarkingvir die advertensies in die 2016 Diens &Ontspanningsgidsis volstoomaan die gang.  Allebelangstellendepersone is welkomomMev. Sandra de Graaf van Maximum Marketing tekontak by 015 491 8028 / 082 693 9741.

Indien u telefoonnommer of adresverkeerd is in die huidigegids of as u ditwilveranderkan u onskantoorkontak by 015 491 8458.

Onsversoekasbdatbesighedewatniemeerbestaan of personewatverhuis het se nommersook by onsaangemeld word.  Dis belangrikvironsom die gids so akkuraat as moontliktehou.

 

MEMBERSHIP FEES 2016

The Membership fees for 2016 are as follows:

 

Small Businesses – R900 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2700 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3220 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R452

Individual – R452

 

If you pay your membership fee before the 28th February 2016, you pay the same fees as 2015.

 

 

Small Businesses – R860 (1 – 50 employees)

Large Businesses – R2580 – (50 – 100 employees)

Corporation – R3070 – (listed JSE companies)

Non-Profitable – R430

Individual – R430

 

 

SLUITING VAN KANTOOR OOR FEES SEISOEN

 

Neemasbkennisdat die Besigheidskamer kantoorgesluitsalweesvanaf 15 Desember 2015 tot

04 Januarie 2016.

 

 

 

 

 

 

 

Baiedankievir die geleentheidom die afgelopejaar so heerliksaam met u tekonwerk.

 

Mag u & u familie ‘n geseëndeKersfees en

VoorspoedigeNuwejaarbeleef!

September 2015 – Chamber News

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

MOKOPANE

 

 

TELECOM OPTIC FIBRE CABLES

The Mogalakwena Municipality has responded to our inquiry regarding the installation of Liquid Telecom Fibre Optic cables in Mokopane.  The proposed route applied for is from the N1 via R518 (Zebediela Road).

 

The routes & streets which will be affected are R518, Fourie, Kruger, DuduMadisha, Sussex, Pretorius, Beitel, Simmentaler, Ext 17, Hani, Reboni, Mokopane Hospital.

 

The installation of Light fibre cables has damaged several water pipelines, which resulted in the recent water shortage in some areas.  The damages caused were repaired and some are still busy being attended to by the Municipality through a maintenance contractor.

 

We kindly request your patience with this project.

 

 

2016 DIENS & ONTSPANNINGSGIDS

Die bemarkingvir die advertensies in die 2016 Diens &Ontspanningsgids het reeds begin.  Allebelangstellendepersone is welkomomMev. Sandra de Graaf van Maximum Marketing tekontak by 015 491 8028 / 082 693 9741.

Indien u telefoonnommer of adresverkeerd is in die huidigegids of as u ditwilveranderkan u onskantoorkontak by 015 491 8458.

Onsversoekasbdatbesighedewatniemeerbestaan of personewatverhuis het se nommersook by onsaangemeld word.  Dis belangrikvironsom die gids so akkuraat as moontliktehou.

 

UPCOMING EVENT

 

YEAR END MEETING

The last members meeting for 2015 will be hosted as follows:

DATE:22 October 2015

TIME: 18:00

VENUE: DROS

THEME:Safety Awareness

Final invitations will be sent out as soon as possible.

 

 

WASTE REMOVAL SCHEDULE

 

MOGALAKWENA MUNICIPALITY

WASTE COLLECTION MONTHLY ROTATION

 

MONDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town & surrounding town e.g. schools in Geyser str&Dudu

Madishadr

 

TRUCK B: Nylpark, Ext 12 and all drums surrounding town

TRUCK C:Phola-Park, Mountain View, Mitchel and Main road from Cashbuild in town to crossroad

Moshate

 

TUESDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town, Mahwelereng and Industrial areas

TRUCK B: Impala park, Flora Park, Akasia and surrounding areas

TRUCK C: All drums and plastic bags surrounding town and all Maroteng Village and Mawhelereng.

 

WEDNESDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town and surrounding town e.g. CBD, all schools, Golf and rugby

club, Industrial areas etc

All bulk waste containers and all refuse bags on the sidewalks of all industrial areas to be

removed.

 

TRUCK B: Central, Chroompark up to golf club

All bulk waste containers around Mahwelereng and surrounding town to be removed.

All bulk waste containers in school to be removed and all refuse bags on the side walk in town

to be removed in the afternoon.

 

TRUCK C: All plastic bags and drums surrounding town and Masodi and all 240L bins in Ext 20

All refuse bags in Polar Park and Sekgakgapeng to be removed.

 

THURSDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town, Mahwelereng and Industrial areas

All refuse bags on sidewalks of old Chroompark from Ruiterstr to eastern side of Mokopane

and in thefactory side to be removed.

All bulk waste containers in eastern side of Mokopane to be removed.

All bulk waste containers in C.B.D areas around town to be removed in the afternoon.

 

 

 

 

TRUCK B: Central from Prks to Tom Naudestr

All refuse bags in part of eastern side of Mokopane to be removed.

All bulk waste containers in Entabeni to be removed.

All refuse bags in town (C.B.D) in the afternoon to be removed.

 

TRUCK C: Ext 19

All 240L bin in Ext 19 to be removed

 

FRIDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town and surrounding areas, including golf and rugby club

TRUCK B: Entabeni, Sekgakgapeng and all drums surrounding town

TRUCK C:Rebone

All 240 L bins in Ext 20 to be removed

All refuse bags in Masodi Village

 

SATURDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town, all waste plastic bags on the side-walks

TRUCK B: All bulk waste containers from Schoeman Ext 19 & 20, Mahwelereng, Millennium 2000,

Rauwele, Makhirikhiri, etc

 

TRUCK C:Rebone

 

TRUCK A and B

 • To arrange job on every Friday. One to attend Entabeni if not attend during the week and one to operate in town.
 • Refuse bags and bins on Sunday one to collect at Mapela and Bakenburg.

 

 

SUNDAY:

TRUCK A: All bulk waste containers in town, all waste plastic bags on the side walks

 

TRUCK B: All waste and plastic bags from Sandsloot, Mapela and Bakenberg.

40 THABO MBEKI DR * P.O BOX 320 * 0600 * TEL: (015) 491 8458 * 086 692 5882 * mokopane.bti@mweb.co.za

Affiliated to: SACCI & AHI

 

Chamber News August 2015

KAMER NUUS / CHAMBER NEWS

MOKOPANE

 

 

TOUR AROUND TOWN

The Chamber of Business hosted its Tour around Town on 12 August 2015, where all the Municipal Departments joined us on a tour to visit all the problematic areas reported in our town. The following report was submitted and will be followed up by the Chamber.

 1. There were complaints regarding the hawkers in Nelson Mandela Drive, not sitting where the spaces was demarcated. The Municipality did request some of the hawkers to move to the correct spaces allocated to them and not to use the full pavement for their businesses. It was indicated that the Traffic Department will control the Hawkers as set out in the by-laws.

 

 1. The taxi rank at the Shoprite Centre is a health and hygiene risk. The Municipality will arrange a meeting between the Chamber and the Waterberg District Municipality regarding this matter.

 

 1. The repair work done in Pretorius Street at the Shoprite entrance is still dangerous. Technical services will attend to the hole and clean up the area.

 

 1. There are numerous places where potholes have been sealed and everything was just left where the work was done.   Contractors are getting paid for work and then they just leave everything as it is. Examples are: Cnr Sussex and Charolais street; Cnr Bonsmara and Sussex Streets and many more

 

 1. At the corner of Bonsmara and Simmentaler is a water leakage since our last tour in July 2014. The pavement is still full of gravel from old repair work been done. The pavement of the Granite factory on this corner prevents people from using the pavement.

 

 1. There is a terrible sewerage spillage in the Dorps River. It is visible in Pretorius Street, Dudu Madisha Street and on the N11 outside town. This is a health risk that can’t be tolerated. The Chamber is aware of a long term solution, but requested a short term solution to prevent more spillage into the Dorps River.

 

 1. Cnr De Klerk and Van Heerden Streets, at the entrance to Soetdoring Flats, is a big hole that was left open after repair work been done. There are many people using that pavement daily and it is a risk for pedestrians.

 

 1. There is a water leakage in De Klerk str 73, which was reported

 

 1. In Van Riebeeck Street, opposite L&L Bande before you turn in at Eagar motors is an open manhole.

 

 1. Hooge Street opposite the Spar, next to the court is industrial rubbish bins that are not cleaned regularly.

 

 1. The Municipality will place a notice in the local newspapers to inform the residents that the rubbish removal now only takes place on Wednesdays and no longer on Tuesdays.
 2. Hooge Street – There are trucks parking in the street, hindering normal traffic. The pavements are also used to dump building materials. This is also a hygiene concern as there is no ablution areas for the drivers.

 

 1. The old sports ground in Fourie Street near the Station are also a dangerous place. The structure is not safe anymore and is used for people to squad and illegal activities. There are many liquor bottles that indicate that this place is been used for the wrong purposes. Maybe this building can be demolished.

 

 1. The structure of the old Tennis Courts at the Van Rensburg Hall and the Club house is also in a terrible condition.

 

 1. There is a water leakage opposite Kestell Street 181. The road in Kestell Street has many places where leakages were repaired, but the tar was not rehabilitated.
 2. There is an open hole at the cnr of Totius and Hooge Street.

 

 1. The condition of Totius Street is terrible and there are many potholes. This is very bad for the town’s image especially for visitors to the Van van Rensburg hall.

 

 1. On the cnr of Vanadium and Platinum Street is a big hole, which needs to be filled up and repaired.

 

 1. There are people using the open erven in Wilge street as a dumping site. The chamber requested that the owners of the erven must be given a written warning that their erven must be cleaned, if they do not adhere, the Municipality must must clean the erven and bill the owners for the cleaning.

 

 1. The condition of Koper Street is weakening by the day. This street was supposed to be resealed since our first tour in 2013. The Municipality promised that this was definitely on the list of repair work to be done before end of November 2015.

 

 1. There was a pipe burst on the Cnr Koper and Kerk Street. It was repaired, but the road is falling in again.

 

 1. The demolishing of the old pool of the Potgietersrus Primary (now Mokopane Primary) in Geyser Street is still a concern.

 

 1. There are still water leakages in 1st Street in the Industrial Area. Old gravel is still on the corners of the road.

 

 1. A list of street lights that are not working were given to the Electrical Department for repairs

 

 1. A list of new problems with storm water drains were given to the Municipality

 

Some of the concerns and complaints received from the public were not visited during this tour, but were discussed or reported to the correct departments. The progress on the issues submitted will be monitored by the Chamber and we wish to thank the public for their assistance with the issues submitted.

 

2015 GHOLFDAG

Die Besigheidskamer Jaarlikse Gholfdag het plaasgevind op 12 September 2015 by die Kameeldoring gholfklub.  Spelers het die dag terdeë geniet en die dag het al vroeg gesorg vir  ‘n “hole in one” deur Brendon Goss.  Bof borge het behoorlik gesorg vir vermaak en pret soos die spelers verby hul bowwe beweeg het.

1ste plek: Wynand Welgemoed & Ernest Kruger – 50 punte

2de Plek: Keith Freeman & John Davies – 49 punte

3de plek: Riaan Foord & Frans Fourie – 48 punte

4de plek: Christo Coetzee & Pieter de Beer – 48 punte

Die Besigheidskamer wil graag die Kameeldoring gholfklub, die klub personeel, elke speler, bof borge en prys borge bedank vir hul bydrae om die dag so suksesvol te maak. 

2016 DIENS & ONTSPANNINGSGIDS

 Die bemarking vir die advertensies in die 2016 Diens & Ontspanningsgids het reeds begin. Alle belangstellende persone is welkom om Mev. Sandra de Graaf van Maximum Marketing te kontak by 015 491 8028 / 082 693 9741.

Indien u telefoon nommer of adres verkeerd is in die huidige gids of as u dit wil verander kan u ons kantoor kontak by 015 491 8458. Ons versoek asb dat besighede wat nie meer bestaan of persone wat verhuis het se nommers ook by ons aangemeld word. Dis belangrik vir ons om die gids so akkuraat as moontlik te hou.

RESIGNATION OF COMMITTEE MEMBER

It is with regret that we wish to inform you of Mr. Gerrit v.d Veen’s resignation as a chamber committee member. Mr v.d Veen was a huge asset to our committee and he will be greatly missed. We wish to thank him for his dedication and hard work during the past few years. We wish him all the best for the future.

 

FEEDBACK

– The Chamber received the guidelines for the design and implementation of speed humps. We are currently

working through the document to ensure that all the necessary signage is portrait as set out in this report.

We will keep the members updated on this situation.

 

UPCOMING EVENT

 

YEAR END MEETING

The last members meeting for 2015 will be held on 22 October 2015 and hosted at Shikwaru Lodge. We aim for a relaxing networking evening which promises to be most informative.

More information on the speakers, time and sponsor will be forwarded as soon as all the details have been finalized.

We truly hope that all our members will be joining us for this final meeting for 2015.

40 THABO MBEKI DR * P.O BOX 320 * 0600 * TEL: (015) 491 8458 * 086 692 5882 * mokopane.bti@mweb.co.za

Affiliated to: SACCI & AHI